Skip to main content

استقامت عضلانی عبارتست از آمادگی عضلانی برای تکرار یک حرکت معین و مشابه و یا وارد کردن یک نیرو و فشار و یا نگهداری یک انقباض برای مدت طولانی با اتقباض ایزومتریک. مانند شمارش دراز و نشست، شنا، راه رفتن و دویدن و بارفیکس. این آزمون ها نوعاً در کودکان، پلیس، افراد نظامی و پرسنل آتش نشانی کاربرد ویژ دارد.

استقامت عضلانی از مهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی بوده و ثابت شده است که کسب استقامت عضلانی در دوران جوانی و میانسالی با کارای جسمانی در سالمندی و پیری ارتباط مستقیم دارد و بخش عمده ای از تمرینات توانبخشی پس از آسیب دیدگی را تشکیل می دهد. در استقامت از سیستم انرژی هوازی استفاده می شود و محدودیت در این نوع تمرینات به نوع تار عضلانی بستگی دارد. در واقع تار کندانقباض یا ST استقامتی و تار تندانقباض یا FT قدرتی هستند. مرور ادامه