Skip to main content

قدرت عضلانی عبارتست از آمادگی عضلانی برای وارد کردن حداکثر نیرو و فشار به یک مقاومت یا مانع ثابت و یا متحرک فقط برای یک مرتبه و این همان قدرت مطلق است در حالیکه قدرت نسبی به نسبت وزن بدن محاسبه میشود.

قدرت از مهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی بوده و کمترین رشته ورزشی را میتوان پیدا کرد که قدرت در آن نقش نداشته باشد. خود قدرت شامل ۳ شکل ایستا یا ایزومتریک، پویا یا ایزوتونیک و نهایتاً هم جنبش یا ایزوکنتیک است. قدرت بشدت تحت تاثیر ژنتیک بوده و میزان تارهای عضلانی برگرفته از وراثت این امر را تحت تاثیر قرار می دهد. مرور ادامه