Skip to main content

هر وقت از آزمون سرعت یاد می کنیم همواره یاد تست دوی سرعت ۱۰۰ متر میفتیم و غافل از اینکه بسیاری از تستهای دیگر در دنیا رایج هستند که ضریب اطمینان و پایایی بالاتری دارند و تمام فاکتورهای یک آزمون سرعت را دارا می باشند. لذا در این مقاله سعی بر آنست که معتبرترین آزمون های سرعت معرفی شده و به شرح و تفصیل هر کدام پرداخته شود.

سرعت: توانایی جابجایی در کمترین زمان و بدون تغییر جهت است. بنابراین در این تعریف وجود یک مسیر ثابت و مستقیم بسیار ضروری است و برخلاف چابکی نیاز به تغییر جهت نیست. ذکر این نکته نیز بسیار واجب است که در سرعت یک شخص در تمام مسیر حرکت یکنواخت و ثابتی ندارد. بلکه به دو مرحله طبقه بندی می شود. مرحله اول شتاب یا میزان تغییر در حرکت تا رسیدن به حداکثر سرعت و مرحله دوم حفظ شتاب و حداکثر سرعت است. مرور ادامه