Skip to main content

هرم طلایی رسیدن به وزن ایده‌آل

اینکه بهترین وزن برای هر شخص چه وزنی است، سوالی است که همه دوست دارند، بدانند و وضعیت موجود بدن خود را با این استاندارد وزن مقایسه کنند تا اگر در وضعیت نامطلوبی بودند، در صدد اقدامات اصولی برای  بهره‌گیری از آن بربیایند. لازم به ذکراست که برای این مسئله ابتدا نیاز است که بر مهمترین پیش‌فرض‌های وزن نرمال یعنی سبک زندگی و تیپ بدنی گذری داشته باشیم:

مرور ادامه