Skip to main content

آیا تا حالا به این فکر کرده اید که در زندگی خود دنباله رو چه کسی، چه گروهی و یا چه طرز فکری هستید؟ این سوال خیلی میتونه وضعیت فعلی و آینده شما را پیش بینی کند و در واقع اگر می خواهید بدانید که آینده شما به چه شکل خواهد بود و اگر می خواهید آن را پیش بینی کنید همواره به الگوها و کسانی که از آنها تبعیت میکنید و می خواهید مثل آنها باشید، فکر کنید.

پسر نوح با بدان بنشست* خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزی چند* پی نیکان گرفت و مردم شد

بیت بالا از شیخ اجل سعدی شیرازی است که شفاف ترین توضیح را درباب الگوهای زندگی بیان می کند و اینکه هم نشینی با بدان، بدی بدنیال دارد و هم نشینی با خوبان، سعادت و خوشبختی را منتج می شود. مرور ادامه