Skip to main content

ضرورت آگاهی معلمان ورزش از حقوق ورزشی

بحث حقوق ورزشی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی جدید در ایران بوده و بایستی لزوم آشنایی معلمان و مدیران تربیتی مدارس با موضوع حقوق ورزشی را یکی از نیازهای مهم تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش دانست.

در واقع ضرورت و اهمیت طرح مباحث حقوق ورزشی برای معلمان و مربیان تربیت‌بدنی به این دلیل است که اگر معلم ورزش با قوانین و مقررات حوزه مسئولیتش که بعداً تبعات آن گریبان‌گیر او خواهد بود، آشنا نشود، این امر موجب درگیری‌های آن فرد با تبعات حقوقی و دادگاهی قضایای مرتبط با آن وظایف است. مرور ادامه