Skip to main content

همه ما در زندگی خود چه براثر آسیب ورزشی یا چه بر اثر عوامل دیگر دچار مصدومیت هایی خواهیم شد و اولین و مهمترین سوال بعد از این آسیب ها این است که مهمترین کاری که برای بازتوانی بعد از آسیب در همان اوایل و یا یعد از مدتی از گذشت آسیب باید انجام دهیم چیست؟. چه بسا ناآگاهی در این زمینه عواقب جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد.

در این میان اگر شخص آسیب دیده را ورزشکاری حرفه ای در نظربگیریم اهمیت اصول بازتوانی بعد از آسیب های مکرر ورزشی برای این افراد مسئله ای حیاتی می نمایاند. چرا که اگر قصور و یا کوتاهی در این زمینه صورت پذیرد آینده حرفه ای ورزشکار را احتمالاً تحت شعاع خود قرار بدهد و با انجام اقدامات اشتباه چه بسا ورزشکار برای همیشه از ورزش حرفه ای به ناچار باید خداحافظی کند

بنابراین در این مقاله به بحث و بررسی موارد علمی و اصول حاکم بر بازتوانی سرمادرمانی و گرمادرمانی بعد از آسیب ورزشی خواهیم پرداخت.  در ابتدا تقسیم بندی آسیب ورزشی و در ادامه اطلاعات علمی لازم درخصوص سرمادرمانی و گرمادرمانی ارائه شده است. مرور ادامه