ورزش و نیاز جنسی

sport family

دانستنی های ورزش و نیاز جنسی در ارتباط با ورزش و ورزشکار قبل از هر چیز بهتر است بدانید که نیاز جنسی براساس طبقه بندی نیازهای مازلو پایین ترین سطح نیاز انسان بوده و در کتاب های آموزشی در مقاطع تحصیلی متاسفانه هیچ گاه به صورت منطقی، مدون، صحیح  و اصولی آموزشی داده نشده و […]