اصول تمرین

progresiva

اصولا برای نتیجه گرفتن از ورزش که یک فرآیند زمان بر و طولانی است، داشتن علم متناسب و اصولی بسیار اساسی بوده و بهره گیری از اصول اولیه و پایه ای فعالیت و تمرین اشخاص را زودتر به مقصد رسانده و عمر ورزشی و یا سلامتی شخص را بالاتر می برد. طبیعتاً این اصول راهنمای […]