Skip to main content

اصولا برای نتیجه گرفتن از ورزش که یک فرآیند زمان بر و طولانی است، داشتن علم متناسب و اصولی بسیار اساسی بوده و بهره گیری از اصول اولیه و پایه ای فعالیت و تمرین اشخاص را زودتر به مقصد رسانده و عمر ورزشی و یا سلامتی شخص را بالاتر می برد. طبیعتاً این اصول راهنمای اشخاص در تمام مسیر موفقیت ورزشی خواهند بود و مانند نورافکن مسیر را برای وی هموار خواهند نمود. لذا در این مقاله سعی بر معرفی اصول تمرین و توضیحات آن شده است. مرور ادامه