آزمونهای قدرت

isotonic

قدرت عضلانی عبارتست از آمادگی عضلانی برای وارد کردن حداکثر نیرو و فشار به یک مقاومت یا مانع ثابت و یا متحرک فقط برای یک مرتبه و این همان قدرت مطلق است در حالیکه قدرت نسبی به نسبت وزن بدن محاسبه میشود. قدرت از مهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی بوده و کمترین رشته ورزشی را میتوان […]