تنیس روی میز

ping pong

مبارزه راکت ها پینگ پنگ – تنیس روی میز – Table Tennis این مقاله در نشریه رشد آموزش تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش چاپ شده است. ابعاد 1-طول میز = 274 سانتی متر 2- عرض میز = 5/152 سانتی متر 3 – ارتفاع میز از سطح زمین = 76 سانتی متر 4- ارتفاع تور […]