پیلاتس

contrology

پیلاتس تمرینات ورزشی برای آنهایی که می خواهند تنه عالی را تجربه کنند ورزش پیلاتس ورزش نو و جدیدی است، در یک تعریف کلی به معنی کنترولوژی و هماهنگی کامل بین جسم، ذهن و روح انسان است. شخص حرکات ضربه ای و جهشی انجام نمیدهد و فقط تمرکز بر حرکات ورزشی در حالت ایستاده، نشسته […]