تاثیرگذارترین شاخص های تربیت ورزشی کودکان در گام آغازین زندگی توسط خانواده

مقدمه

امروزه با توجه به ضرورت اهمیت تحرک و فعالیت بدنی به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای اولیه موجود زنده و همچنین گسترش جانشینی ماشین به جای انسان که از پیامدهای آن می توان به رواج ضعف جسمانی، مشکلات روحی و روانی، دور شدن از اخلاق و ارزشهای انسانی اشاره کرد، نیاز به فعالیت بدنی به شدت احساس می گردد و جای هیچ شکی نیست که در عصر حاضر، موضوع فعالیت بدنی به یک پدیده جهانی تبدیل شده است.

مرور ادامه