آزمون های استاندارد سرعت

40 yard

هر وقت از آزمون سرعت یاد می کنیم همواره یاد تست دوی سرعت 100 متر میفتیم و غافل از اینکه بسیاری از تستهای دیگر در دنیا رایج هستند که ضریب اطمینان و پایایی بالاتری دارند و تمام فاکتورهای یک آزمون سرعت را دارا می باشند. لذا در این مقاله سعی بر آنست که معتبرترین آزمون […]