دیابت و ورزش

diabetes

تجویز فعالیت ورزشی ویژه مبتلایان به دیابت زندگي کم تحرک يکي از عوامل خطرساز مهم بيماري ديابت محسوب مي شود. ورزش منظم علاوه بر ايفاي نقش موثر در پيشگيري اوليه، از اقدامات سودمند در مديريت درمان اين بيماري نيز به شمار مي رود. بديهي است كـه در مواجهه با بيماران، تنها توصيه كلي به ورزش، […]