Skip to main content

مبارزه راکت ها

پینگ پنگ – تنیس روی میز – Table Tennis

این مقاله در نشریه رشد آموزش تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش چاپ شده است.

ابعاد

۱-طول میز = ۲۷۴ سانتی متر ۲- عرض میز = ۵/۱۵۲ سانتی متر ۳ – ارتفاع میز از سطح زمین = ۷۶ سانتی متر ۴- ارتفاع تور = ۲۵/۱۵ سانتی متر ۵ – وزن توپ = ۲.۷۲ گرم ۶- قطر توپ = ۴۰ میلی متر

بازی پینگ پنگ: مبارزه ای است که بجای شمشیرها راکتها می چرخند و صدای برخورد توپ روی میز و راکت، براستی چکاچک شمشیرها را یاد آور می شود که بازیکن، سامورائی وار در فضایی قرار می گیرد که با تک تک سلولها و روح  و روان خود با حریف  مبارزه می کند (حریف در بیرون و خویشتن خود در درون).  مرور ادامه